Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht

Het POP3-project ‘De Zuileshoeve: Circulair landgebruik’ krijgt een mooi vervolg. Uitvoering van het circulaire systeem van de Heideboerderij, omgedoopt tot Getijdenboerderij, is verlegd naar het Eiland van Dordrecht.

“Daarmee gaan we kringlooplandbouw en natuurbeheer verbinden met regionale voedselketens en educatie”, zegt projectleider Martin Woestenburg.

Project levert nieuw ambitieus plan op

Omvorming van de leegstaande, oude monumentale boerderij De Zuileshoeve in de Biesbosch naar kringlooplandbouw was financieel niet haalbaar. “Het POP3-project Zuileshoeve is anders gelopen dan we dachten. Dat is jammer, maar er komt ook altijd weer iets goeds uit voort”, concludeert Woestenburg achteraf.

De ervaring met het oude project heeft wel een nieuw en ambitieus plan opgeleverd met meer draagvlak bij betrokken partijen. “Ik ga graag mee in een coalition of the willing”, zegt projectleider Martin Woestenburg.

Enthousiast over betrokkenheid

Hij is enthousiast over de betrokkenheid van partijen op het Eiland van Dordrecht die deelnemen aan het nieuwe project. Dat zijn Stichting Heideboerderij Nederland, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Schaapskudde Eiland van Dordrecht, twee akkerbouwers en een zorgboer.

Zij willen met het project Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht kringlopen sluiten en de lokale landbouw dichter bij de Dordtenaren en recreanten brengen.

Verbinden van kringlopen

Het nieuwe project komt voort uit de filosofie van de Heideboerderij, waarbij de outfields (graasgebieden, heide, graslanden) zijn verbonden met de infields (akkers, hooilanden). “Via landschapsbeheer streven we naar een nieuwe verbinding tussen natuur en landbouw met de kringloopgedachte als basis.

Dat verbetert de biodiversiteit en het bodemleven. Akkerbouwers kunnen bijvoorbeeld vaste mest van schapen die grazen op de outfields goed gebruiken op hun akkers”, vertelt Woestenburg.

“In theorie klopt dat”, zegt Jan Willemsens, akkerbouwer en deelnemer aan het project, die graag de vaste mest in het najaar zou willen benutten voor bodemverbetering. “Volgens de wetgeving mogen we de mest echter niet aanwenden na 1 september. Dat is jammer, want het vastleggen van extra koolstof en organische stof in natuur- en landbouwgrond is zeker duurzaam.

Op langere termijn verwacht ik daardoor meer opbrengst van mijn gewassen. Hiervoor compost gebruiken is ook een goede optie.” Daarom is het opzetten van een eigen compostverwerking op het Eiland van Dordrecht onderdeel van het project. Het zoeken naar nieuwe, duurzame teelten voor regionale voedselketens is eveneens een belangrijke activiteit van het project.

Willemsens heeft afgelopen seizoen al 1,5 hectare koolzaad geteeld. “Deze teelt zorgt niet alleen voor bodemverbetering, maar levert ook koolzaadolie op. Via de afzet van regionaal geproduceerde bakolie is verbreding van mijn bedrijfsvoering denkbaar”, zegt Willemsens.

Praktijkcentrum en gebiedscoöperatie

In het project zetten de initiatiefnemers het Praktijkcentrum Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht op. Een proefboerderij met insecten-, vlinder- en bijenbiotoop, proefakkers met zeldzame en inheemse graansoorten en educatie over natuur en landbouw.

“We richten ons ook op kringlooplandbouw, natuur en gezond leven in combinatie met recreatie en educatie rond Nationaal Park De Biesbosch”, vertelt Woestenburg. “Het praktijkcentrum coördineert daarnaast het praktijkonderwijs over kringlooplandbouw in samenwerking met het groene onderwijs.”

Het project Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht loopt tot 2022. Voor continuïteit van alle initiatieven die leiden tot een betere verbinding tussen boeren en burgers, wordt een gebiedscoöperatie opgericht. Dit is een overkoepelende, coördinerende organisatie die na afloop van dit project trekker zal zijn op het Eiland van Dordrecht.