Kringlooplandbouw levert boeren ook geld op

Verduurzamen met kringlooplandbouw levert ook winst op voor de boeren. Dat is de stellige overtuiging van Daan Heurkens, projectleider Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter.

 "Kringlooplandbouw gaat niet alleen over milieuvoordelen. Mijn doel is om het ook te gebruiken om het rendement van agrarische bedrijven te verbeteren."

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter

In 2018 startte met POP3-subsidie van de EU en de provincie Utrecht het project ‘Kringlooplandbouw: van A naar Beter’. Looptijd drie jaar.

Doel:

  • Beter benutten van eigen bronnen op een landbouwbedrijf.
  • Kringlooplandbouw inzetten voor milieu én om het rendement van agrarische bedrijven te verbeteren.
  • Investeren in verbetering van de bodemkwaliteit en efficiënt mineralenbenutting.
  • Kennisoverdracht staat centraal.

Enthousiast over transitie landbouw

Vanaf medio 2018 loopt het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter’. Projectleider Daan Heurkens is enthousiast over de transitie die de landbouw momenteel doormaakt. “Het beter benutten van eigen resources op een landbouwbedrijf krijgt steeds meer aandacht.

Dat is ook de inzet van dit project. Het betekent onder andere investeren in verbetering van de bodemkwaliteit, want de bodem is één van de belangrijkste productiemiddelen op een agrarisch bedrijf. Een gezonde bodem levert op termijn altijd winst op”, vertelt Heurkens die in het project Utrecht-Oost samenwerkt met Wim van de Geest van
K&G Advies en Wim de Hoop van KCGG.

Het is de kunst om de eigen grond zo goed mogelijk te benutten en zo min mogelijk krachtvoer en kunstmest te kopen. Dat levert agrariërs forse kostenbesparingen op.
“Ook is de milieuwinst groter dan bijvoorbeeld sturen op vermindering van ammoniakemissies met dure maatregelen zoals luchtwassers en emissiearme roostervloeren.”

Veel animo onder boeren

Tot dusver is het project, mogelijk gemaakt met een POP3-subsidie, vooral gericht op melkveebedrijven. “We merken dat veel melkveehouders interesse hebben in duurzaam bodembeheer. Hun zuivelafnemers stimuleren dat ook met duurzaamheidspremies”,
zegt Heurkens. Het sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau en van regionale kringlopen zijn voor alle bedrijven met grond en productie van mest interessant.

Eigen resources beter benutten vraagt op melkveebedrijven, naast goed bodembeheer, ook om beter ruwvoermanagement. “Ik wil veehouders graag ondersteunen in hun
vakmanschap om de opbrengst en kwaliteit van ruwvoer te verbeteren”, zegt Heurkens.

Kennisoverdracht

In het project staat kennisoverdracht centraal, ook vanuit andere projecten gericht op bodembeheer en efficiënte mineralenbenutting. Kennisverspreiding vindt plaats via demodagen, lezingen, columns, filmpjes en trainingen over bodembeheer in  samenwerking met loonwerkers.

Johnny van Eck, melkveehouder in Langbroek, is enthousiast over de kennis die het project oplevert. “Dat kan ik goed gebruiken om efficiënter te produceren”, zegt Van Eck, deelnemer een het project. “Ik laat bijvoorbeeld bodemmonsters nu uitgebreider
analyseren dan voorheen, want met meer kennis over de nutriënten in de bodem kan ik nauwkeuriger bemesten.

Het strooien van kalk op maat per perceel verbetert de mineralenbenutting door de plant, ook vloeibare meststoffen dragen hieraan bij. Ik gebruik nu ook een andere kalksoort, die beter is voor het bodemleven.”

Duurzame gezonde bodem

Aan de slag gaan met kringlooplandbouw werpt op lange termijn letterlijk haar vruchten af. Bijvoorbeeld het telen van vanggewassen of vaste mest gebruiken, brengt steeds meer organische stof in de bodem. “Daardoor worden meer mineralen en vocht in de bodem vastgehouden en dat verbetert de mineralenbenutting en groei van gewassen.”

Van Eck geeft aan dat hij op diverse terreinen veranderingen heeft doorgevoerd. “Het levert niet direct geld op. Het is wel een investering die op langere termijn een efficiëntere melkproductie mogelijk maakt. Het levert een duurzaam gezonde bodem op, die ook voor volgende generaties toekomstperspectief biedt.”