Pilotregeling voor experimenten kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies hebben afspraken gemaakt om focus aan te brengen op klimaat, kringlooplandbouw en biodiversiteit.

Dit gebeurt binnen het zogenoemde plattelandsontwikkeling-transitieprogramma (POP) tot het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van kracht is.

Nieuwe pilotregeling

Onderdeel van dit transitieprogramma is een nieuwe pilotregeling om te experimenteren hoe het toekomstig GLB beter ingezet kan worden om kringlooplandbouw in een divers boerenlandschap te realiseren. Daarmee ontstaan mogelijkheden voor bijvoorbeeld de agrariërs op Schiermonnikoog om zelf het initiatief te nemen voor een duurzame invulling van hun landbouw.

Overeenstemming bereikt over POP transitieperiode

In afwachting van het toekomstige GLB hebben Rijk, provincies en waterschappen tijdens een bestuurlijk overleg eind mei overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de transitieperiode. Met de Pilots Toekomstbestendige Landbouw wordt geëxperimenteerd hoe doelgerichte betalingen ten behoeve van klimaat, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap in het toekomstig GLB kunnen worden vormgegeven.

Pilots voor toekomstige GLB

Begin 2019 zijn er 7 GLB-pilots gestart die bijdragen aan het ontwikkelen van het toekomstig GLB. Deze regeling wordt nog een keer opengesteld, waardoor er extra experimenteerruimte komt, bijvoorbeeld hoe een puntensysteem kan worden opgezet en hoe kennis en coaching op het boerenerf kan worden versterkt.

Ook wordt geëxperimenteerd met het versterken van de GLB-inzet bij een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied, zoals bijvoorbeeld op Schiermonnikoog. Dit kan door het verbreden van de gebiedsaanpak, zowel door het betrekken van meerdere organisaties (waterschappen, terreinbeheerders) als door het mogelijk maken van (financiële) interventies, zoals investeringen en compensatie.

Nieuwe pilots

De beoogde looptijd van de nieuwe pilots is vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2023. Bij de pilots wordt daar waar mogelijk afstemming gezocht bij de experimenteergebieden van de Landbouwvisie.

In december 2019 is rekening gehouden met een budget van 6 miljoen euro voor het toekennen van nieuwe pilotprojecten in het kader van het toekomstig GLB. De regeling is een LNV-projectsubsidie die naar verwachting in september van start gaat. De minister van LNV beoordeelt de aanvragen die worden gerangschikt door een ambtelijke adviescommissie.

Vergroot afbeelding
Beeld: Paul Tolenaar