Verlenging POP op huidig niveau

Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt de komende één à twee jaar in de huidige omvang voortgezet tot de start van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De focus in deze zogenoemde transitieperiode ligt op de thema’s klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit/bodem en stikstof.

Overeenstemming focus programma

Op 28 mei jl. heeft er voor de eerste maal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), gedeputeerde Henk Staghouwer (Interprovinciaal Overleg) en bestuurder Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen) over de verlenging van het huidige POP. Daarbij is overeenstemming bereikt over de focus en is de intentie uitgesproken om het programma te handhaven op het huidige niveau.

Vertraging besluitvorming over het nieuwe GLB

Het nieuwe GLB zou aanvankelijk in 2021 van start gaan. Inmiddels is duidelijk dat de onderhandelingen daarover veel meer tijd vergen. Ook is het nog wachten op een besluit over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De Europese Commissie heeft daarom een voorstel aan de lidstaten en het Europese Parlement gedaan om het huidige beleid voor te zetten; dit in de zogenaamde transitieverordening. Aanvankelijk is de verordening gericht op een verlenging met een extra jaar, maar vermoedelijk worden dat twee jaar.

Budget transitievoorstel

In het transitievoorstel wordt uitgegaan van de lagere budgetten die in de oorspronkelijke herzieningsvoorstellen van het GLB waren opgenomen. Voor Nederland zou dat betekenen dat in plaats van 85 miljoen nog 73 miljoen vanaf 2021 beschikbaar is voor plattelandsontwikkeling. Daarbij komt dan nog eenzelfde bedrag uit de cofinanciering vanuit provincies, waterschappen en Rijk. Netto zou dat betekenen dat er 24 miljoen minder beschikbaar zou zijn.

Continuering huidige POP

Rijk, provincies en waterschappen hebben met elkaar gesproken om het huidige POP zoveel mogelijk te continueren. Daarbij vooral denkend aan de opgaven die er liggen op het vlak van klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit/bodem en stikstof, inclusief de wateropgaven zoals nu opgenomen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Voortgang programma

Voor 2021 zijn partijen het in principe eens om de wegvallende bijdrage vanuit Brussel zodanig te compenseren dat het programma in de huidige omvang kan doorlopen. Voor 2022 moeten daar nog afspraken over gemaakt worden. Rijk, provincies en waterschappen zijn nu met ondersteuning vanuit het Regiebureau POP doende om de intentie-afspraken verder uit te werken en openstellingen van subsidiemaatregelen voor te bereiden. In september 2020 worden hierover definitieve afspraken gemaakt.

Covid-19

Als gevolg van de corona-crises liggen er in Brussel ook voorstellen op tafel om voor een aantal jaren extra middelen toe te voegen aan het plattelandsontwikkelingsfonds. Deze voorstellen zijn onderdeel van het brede steunpakket voor economische herstelmaatregelen dat de Europese Commissie voor ogen heeft en nu volop in onderhandeling is.

Vergroot afbeelding
Beeld: Do Veltman