IPO en BIJ12

IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in binnenlandse en Europese politiek, biedt een platform voor het stimuleren van innovatie en uitwisseling van kennis en heeft een informerende en richtinggevende rol bij de (formele) voorbereiding van beleid door informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

BIJ12

Vanuit het IPO is BIJ12 opgericht als uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende provincies. BIJ12 werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners. BIJ12 richt zich op uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling.

Het IPO en BIJ12 houden zich voornamelijk bezig met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).