Landelijke aftrap Leerreis Nutriëntenkringloop

Nu beschikbaar! De almanak met een overzicht van 52 projecten over mestverwaarding, het van sluiten regionale kringlopen en reststromen. De almanak is speciaal samengesteld voor de Leerreis Nutriëntenkringloop, waarvan de landelijke aftrap op 11 maart was. Aanmelden voor de thematische webinars in maart kan nog steeds.

De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), de ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt 2 jaar. Er worden onder meer thematische webinars georganiseerd, die ook bedoeld zijn om thematische communities te vormen.

Webinar 1: Nutriëntenkringloop

Tijdens de landelijke aftrap op 11 maart is teruggeblikt op de vier regionale bijeenkomsten, die eind 2020 zijn gehouden. De ervaringen die zijn opgedaan in verschillende POP3-innovatieprojecten stonden tijdens de regio-bijeenkomsten centraal. Van deze POP3-projecten zijn video’s gemaakt om de dilemma’s waar projectleiders tegenaan liepen toe te lichten.

De projectleiders gaven aan dat ze dankzij de regionale bijeenkomsten nieuwe contacten hadden gelegd en inspiratie hadden opgedaan om verder te werken aan de opgaven.

Opgaven sluiten nutriëntenkringloop

Verder is tijdens de aftrap de context van de Leerreis geschetst via interviews met drie personen. Vanuit verschillende invalshoeken is naar de opgaven bij het sluiten van nutriëntenkringlopen gekeken:

  • Jos Verstraten, bestuurder van LTO en melkveehouder in Brabant gaf aan dat we terug moeten naar mest als het bruine goud. Veehouders moeten zich daarbij meer afvragen waar de plantenteler behoefte aan heeft.
  • Gerard Ros, adviseur van NMI-Agro, benadrukte het belang van een weerbare bodem, met een goede kwaliteit van organische stoffen en een gezond bodemleven.
  • Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen UR, ging in op het maken van mestproducten op maat, hoe om te gaan met het overschot aan fosfaat in Nederland en het belang van minder slepen met mest(producten).

Almanak nutriëntenkringloop

Voor de Leerreis zijn projecten op het gebied van mestverwaarding, het sluiten van regionale kringlopen en reststromen geïnventariseerd. Alle 52 projecten zijn gebundeld in de almanak Nutriëntenkringloop. De digitale versie staat op Groen Kennisnet (zie QR-code) en op de website Netwerk Platteland.

Communities

In maart 2021 starten 3 thematische communities. Het is de bedoeling dat deze communities kennis gaan uitwisselen, kennis samenvoegen en zorgen voor doorstroming naar de praktijk op de drie thema’s. In drie webinars worden deelnemers voor de communities geworven:

  1. Mestverwaarding op 18 maart
  2. Sluiten kringloop op regionaal niveau op 23 maart
  3. Gebruik van organische reststromen op 25 maart

Aanmelden voor de Leerreis Nutriëntenkringloop verloopt via de website van de WUR