In gesprek over realisatie van bodem- en wateropgaven

In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Veel van de DAW-projecten ontvangen een Europese bijdrage uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In het onlangs verschenen Jaarverslag 2020 van DAW kun je lezen welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het DAW-programma.

Ook in 2020 is het aantal DAW-projecten opnieuw gegroeid. Het totaal aantal projecten staat nu op bijna 500. In de komende fase gaan agrariërs, waterschappen en andere betrokkenen met elkaar op gebiedsniveau in gesprek over de realisatie van de bodem- en wateropgaven.

Weiland met water sproeiend landbouwvoertuig

Kennis delen

2020 was het jaar van de verdiepingsslag. Het DAW maakte de omslag van bewustwording van wateropgaven naar het uitvoeren van maatregelen. Dat gebeurde door in te zoomen op de opgaven per gebied en gerichte maatregelen gezamenlijk te nemen.

In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan in alle projecten. Het ophalen van deze informatie en het daarna delen met de juiste doelgroep is de missie van de nieuwe Kennismatchers van DAW. Het Netwerk Platteland zoekt de samenwerking met de Kennismatchers van DAW om zo de kennis die wordt opgedaan in de verschillende (POP3-)projecten te delen, te verbinden en verder te verspreiden.

Succesvolle projecten

Er zijn in 2020 59 nieuwe DAW-projecten opgestart. Met name het aantal projecten op het gebied van bodem is toegenomen. In 2020 heeft het Regiebureau POP in het themanummer ‘Agrarisch waterbeheer’ de schijnwerpers gezet op wat er op het terrein van water in het agrarisch gebied gebeurt. Hieronder zijn ook verschillende DAW-projecten:

  • Het project BodemUP: “Al tenminste 530 goede maatregelen door BodemUp” in het themanummer Agrarisch waterbeheer (p. 16-19)
  • Het project Waterhouderij Walcheren: “Van wie is het water?” in het themanummer Agrarisch waterbeheer (p. 24-27)
  • Het project Boeren meten water: “Participatieve Monitoring in Nederland” in het themanummer Agrarisch waterbeheer (p. 15). Het project Boeren Meten Water is onlangs ook genomineerd voor de Rural Inspiration Awards (RIA), in de categorie ‘Digital Futures’. 
man in grasrand aan slootkant met meetapparatuur hangend in het water