Openstellingen POP3+ in het zonnetje

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Maatregelen voor biodiversiteit, natuur en landschap in Drenthe

In Drenthe kunnen agrariërs een POP3-subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen om de natuur in Drenthe opnieuw in te richten en daardoor de biodiversiteit te versterken. Tussen 3 mei en 18 juni 2021 kan de aanvraag worden ingediend. Meer info staat op de website van SNN.

Innovatie Kalverhouderij in Gelderland

In Gelderland kunnen kalverhouders subsidie aanvragen om hun stalsystemen te verduurzamen en te vernieuwen, zodat de stikstofuitstoot omlaag gaat. Provincie Gelderland stelt hiervoor € 10,5 miljoen beschikbaar. Tussen 3 mei en 12 juli 2021 kan de aanvraag worden ingediend. Meer info staat op de website van de Provincie Gelderland.

Samenwerking voor innovatie in Limburg

Voor samenwerkingen rondom innovaties die leiden tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Limburg, kan vanaf 30 april tot en met 11 juni 2021 subsidie worden aangevraagd. Meer info staat in de Subsidieverordening POP 2014-2020 Provincie Limburg onder ‘Paragrafen open voor aanvragen’.

LEADER-subsidie in Oost-Groningen en Zuid-Holland

  • Voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie in Oost-Groningen kan LEADER-subsidie worden aangevraagd. De Lokale Actiegroep (LAG) Oost-Groningen wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 24 februari 2022. Meer info staat op de website van SNN.
  • In Zuid-Holland zijn de LAG Holland Rijnland en de LAG Polders met Waarden actief. Beide LAG’s leiden de plaatselijke ontwikkelingen van het platteland. Voor het gebied Holland Rijnland kan LEADER-subsidie worden aangevraagd binnen de thema’s ‘gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire economie’. Voor Polders met Waarden zijn dit de thema’s ‘relatie stad en land’ en ‘duurzaamheid’. Het indienen van de aanvragen kan doorlopend vanaf 29 maart 2021 tot en met 28 november 2022. Meer info staat op de website van de Provincie Zuid-Holland.

POP3+

Het subsidieprogramma POP3+ draagt bij aan initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Het POP3 (2014-2020) gaat door als POP3+ (2021-2022). Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.