Organisatie POP3

Voor Nederland is één Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) opgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het POP3.

Beheersautoriteit

De minister van LNV is de beheersautoriteit. LNV draagt richting de Europese Commissie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het POP3.

Openstellen maatregelen

LNV heeft een deel van de taken gedelegeerd aan de provincies. De provincies zijn verantwoordelijk voor het opstellen, openstellen en (laten) uitvoeren van de subsidieregelingen onder POP3. Uitzondering hierop zijn regelingen die LNV zelf uitvoert, bijvoorbeeld de brede weersverzekeringsregeling.

De overdracht van taken en bevoegdheden is geregeld in de Regeling voor de uitvoering van het ELFPO (programmaperiode 2014-2020).

Modelregeling

Doordat het POP in Nederland grotendeels door de 12 provincies wordt uitgevoerd en uniformiteit in de uitvoering belangrijk is, is er een modelsubsidieregeling POP3 opgesteld. Deze modelregeling is puur ter algemene informatie. Aan de modelregeling met toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaalorgaan en uitvoering

De provincies hebben met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) afspraken gemaakt over wie welke taken uitvoert binnen de uitvoering van het POP3. RVO is als betaalorgaan in ieder geval eindverantwoordelijk voor de controle op EU-conformiteit, voor uitbetaling van subsidies en voor het indienen van declaraties bij de Europese Commissie.

Daarnaast kan RVO in opdracht van provincies een deel van de uitvoering op zich nemen, zoals taken rond subsidieverleningen. Dit staat los van de taak als betaalorgaan. Enkele provincies hebben uitvoerende taken belegd bij uitvoerende instanties, zoals Stimulus voor Noord-Brabant en SNN voor landsdeel Noord (Groningen, Drenthe en Friesland).

Ondersteuning

LNV en de provincies worden bij de uitvoering van hun activiteiten ondersteund door het Regiebureau POP. Ook voert het Regiebureau het secretariaat van het Comité van Toezicht (CvT). Dit comité ziet toe op de uitvoering van het POP3.

Overzicht van gemaakte afspraken

De gemaakte afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het POP3 zijn vastgelegd in onderstaande documenten: