Water

In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is veel geld beschikbaar om de waterkwaliteit en -kwantiteit in landbouwgebieden te verbeteren.

Het gaat onder meer over:

  • Te hoge gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Hierdoor komt een teveel aan mineralen in het grond- en oppervlaktewater terecht, wat invloed heeft op ecosystemen.
  • Het voorkomen van wateroverlast en verdroging.

Bijdrage aan doelen Water

POP3 draagt bij aan de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Om de totale wateropgave te realiseren worden ook andere financieringsbronnen ingezet naast POP3-maatregelen op het gebied van innovatie, investeringen, samenwerking, kennisverspreiding en niet productieve investeringen.

Samenwerkingspartners

Voor de uitvoering van de maatregelen wordt samengewerkt met waterschappen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), provincies, land- en tuinbouworganisatie LTO en ministeries.

Extra aandacht aan verbetering waterkwaliteit

Verbetering van waterkwaliteit en waterkwantiteit vraagt extra aandacht. Door onder meer bemesting kan een teveel aan mineralen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.