Organisatie en governance

De Regieorganisatie GLB begeleidt de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en ondersteunt daarbij het ministerie van LNV en de provincies.

De Regieorganisatie GLB voert het secretariaat van het bestuurlijk overleg, de stuurgroep NSP, operationeel- en uitvoeringsoverleg (O&U) NSP, NSP-coördinatieoverleg, de B-teams en het Monitoringscomité en voert al die werkzaamheden uit die voor de taakuitoefening van genoemde gremia noodzakelijk zijn.

De Regieorganisatie organiseert, stimuleert, faciliteert en ondersteunt het Netwerk Platteland en de daaraan gelieerde Werkplaats.

De Regieorganisatie GLB draagt zorg voor de Communicatiestrategie Toekomstbestendige Landbouw en ziet toe op de uitvoering door betrokken partijen.