Community 2: Sluiten van kringlopen op regionaal niveau

In dit thema kijken we naar de mogelijkheden om regionaal nutriëntenkringlopen te sluiten en hoe de verschillende landbouwsectoren, (melk)veehouderij en akker- en tuinbouw, hier onderling een rol kunnen spelen en elkaar kunnen versterken.

Lokale oplossingen voor de eigen regio worden steeds belangrijker. Niet alleen om beschikbare grondstoffen beter te benutten, maar ook om als landbouwsector de emissies regionaal te minimaliseren. Naast gebruik van mestproducten (thema 1) en andere organische reststromen die in de maatschappij ontstaan (thema 3) heeft ook de teelt van veevoer de aandacht. Belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe door regionale teelt van (kracht)voer de import van veevoer kan worden verminderd en de grondgebondenheid kan worden verhoogd. Ook gaan we in op de meerwaarde van directe onderlinge samenwerking tussen (melk)veehouderijbedrijven enerzijds en akker- en tuinbouwbouwbedrijven anderzijds, waarbij zowel technische als sociaal-economische aspecten en rol spelen.

Oplossingen voor het sluiten van kringlopen benaderen we zo veel mogelijk vanuit de specifieke regionale invalshoek, omdat verschillen tussen regio’s groot kunnen zijn. Denk hierbij aan verschillen in verhouding van de omvang van de veehouderij en akker- en tuinbouw. Maar ook bijvoorbeeld het feit of op melkveebedrijven fosfaat of stikstof de beperkende factor is voor gebruik van de eigen mest. Deze verschillen tussen regio’s bepalen uiteindelijk welke oplossingen het meest logisch zijn voor het sluiten van de kringloop. Tenslotte is ook nog het schaalniveau van belang. Is het bijvoorbeeld wel het meest efficiënt dit op lokaal niveau te doen of is het soms efficiënter de kringloop op grotere schaal te sluiten?

Ambassadeur: Jan Teuws (ZLTO)