Adviesrapport over versterking kennisverspreiding POP3-projecten

In opdracht van het Regiebureau POP heeft het onderzoeks- en adviesbureau Delphy het rapport ‘Advies kennisverspreiding Netwerk Platteland’ gemaakt. In dit rapport staan aanbevelingen aan het Regiebureau POP over hoe kennis en leerervaringen uit POP3-projecten op een betere en bredere manier ontsloten kunnen worden. 

Delphy heeft verschillende verdiepende interviews en brainstormsessies met het landbouwnetwerk uitgevoerd. Op basis hiervan zijn 9 adviezen opgesteld. Het rapport staat op de website Netwerk Platteland.

Twee mensen in een weiland waarbij een van de twee een pol gras los trekt

Verder met de adviezen

Belangrijk uitgangspunt bij de kennisverspreiding is om vooral aan te sluiten bij de kennisbehoefte van en de mogelijke meerwaarde van de kennis voor de boer. Daarbij is het minder belangrijk uit welke bron de projecten gefinancierd zijn. Juist het samenbrengen van resultaten vanuit verschillende programma’s is waardevol.

De adviezen vormen voor een belangrijk deel een aansporing voor het Regiebureau POP om door te gaan op de, afgelopen jaren, ingeslagen weg. Het betreft bijvoorbeeld de groeiende samenwerking met de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri &Food. In het afgelopen jaar zijn met deze topsectoren, maar ook met andere netwerkpartners, verschillende trajecten opgezet om kennis bij elkaar te brengen en doorstroming te bevorderen. Mooie voorbeelden zijn:

Ook met het Groen Kennisnet is het Regiebureau POP in gesprek over het opslaan van resultaten van POP3-projecten.

Factsheet

Eén van de adviezen gaat over het op gestructureerde wijze bij elkaar brengen van kennis van soortgelijke projecten. Hiervoor is een factsheet ontwikkeld. Deze factsheet is getoetst aan de hand van vier projecten die gaan over het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Het is een voorbeeld dat laat zien hoe projectresultaten kunnen worden samengebracht en verder verspreid. Het Regiebureau POP zal met andere partners bezien hoe de factsheet breder toepasbaar kan worden gemaakt.