Openstellingen POP3+ en webinars Economisch Herstelfonds

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Webinars EHF-subsidieregelingen

De rijksbrede subsidieregelingen ‘Groen-economisch herstel van de landbouw’ worden waarschijnlijk in december 2021 opengesteld. Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee webinars over deze subsidies.

De regelingen worden gesubsidieerd vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Het EHF is een Europees fonds dat is ingesteld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. Het EHF-geld (€ 52,4 miljoen) wordt toegevoegd aan het budget dat voor POP3+ beschikbaar is.

De ene webinar is voor landbouwers die hun landbouwbedrijf duurzamer willen maken; de andere is voor samenwerkingsverbanden die een duurzaam verdienmodel uitwerken voor de hele landbouwsector. Inschrijven kan via onderstaande links:

Meer weten over deze subsidies? Ga naar de website van RVO.

Niet-productieve investeringen water

In meerdere provincies kan subsidie worden aangevraagd voor investeringen die zich richten op duurzaam waterbeheer en bijdragen aan de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) en klimaatdoelen.
 

  • In Noord-Brabant kan de aanvraag ingediend worden van 4 oktober t/m 15 november 2021. Meer info staat op de website van Stimulus.
  • In Drenthe kan de aanvraag ingediend worden van 1 oktober t/m 30 november 2021. Meer info staat op de website van SNN.
  • In Groningen kan de aanvraag ingediend worden van 4 oktober t/m 3 december 2021. Meer info staat op de website van SNN.

Biodiversiteit in Natura2000-gebieden in Overijssel

In Overijssel kan een subsidieaanvraag worden ingediend van 6 september t/m 5 november 2021 binnen de maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen Stikstof. Het doel van deze maatregel is om de biodiversiteit en de natuur in Natura2000-gebieden beter bestand te maken tegen stikstof. Meer info staat op de website van de Provincie Overijssel.

Herstel agrarisch cultuurlandschap in Friesland

In Friesland kan een subsidieaanvraag ingediend worden van 4 oktober t/m 8 november 2021 voor niet-productieve investeringen die een bijdrage leveren aan het herstellen of inrichten van het Friese landschap en aan de natuur en biodiversiteit in het agrarisch gebied. Er is een maatregelenlijst beschikbaar. Voor meer informatie kun je terecht op de website van SNN.

Samenwerking voor innovatie biodiversiteit in Drenthe

In Drenthe kunnen samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen van 1 oktober t/m 30 november 2021 voor proefprojecten die bijdragen aan innovatieontwikkeling op het gebied van biodiversiteit en vergroening. Meer info staat op de website van SNN.

POP3+ in bullets

  • Het subsidieprogramma POP3+ draagt bij aan initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.
  • Het POP3 (2014-2020) gaat in 2021/22 door als POP3+. Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
  • Het POP3+ ontvangt extra budget uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Economisch Herstelfonds (EHF)/Europees coronafonds. Het programma biedt zo de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.
  • POP3+ streeft naar een toekomstbestendige landbouw met nadruk op klimaat, biodiversiteit en stikstof.