Openstellingen POP3+ onder de aandacht

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Maatregelen voor herstel van natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant

In Noord-Brabant kunnen agrariërs een POP3-subsidie aanvragen voor maatregelen die zich richten op het herstel en beter weerbaar maken van natuurbossen tegen toekomstige stikstofuitstoot van de landbouw. Tussen 24 mei en 1 juli 2021 kan de aanvraag worden ingediend. Meer info staat op de website van Stimulus en in een factsheet van Stimulus over de regeling.

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

  • Utrecht: Om de innovatie- en concurrentiekracht van de Utrechtse landbouw te versterken, is de provincie Utrecht op zoek naar kennisaanbieders die kennis en innovatieve maatregelen in relatie tot nieuwe verdienmodellen willen delen met agrariërs. Het gaat hier om kennisoverdracht aan grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. Tussen 17 mei en 13 augustus 2021 kan subsidie worden aangevraagd. Meer info is te vinden op de website van de Provincie Utrecht onder ‘Kennisoverdacht’.
  • Limburg: Kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden in Limburg kunnen subsidie aanvragen voor het delen van kennis rondom innovaties die leiden naar een duurzame en toekomstbestendige Limburgse land- en tuinbouw. Er is een bedrag van 600.000 euro beschikbaar. Tussen 17 mei en 28 juni 2021 kan subsidie worden aangevraagd. Meer info staat in de Subsidieverordening POP 2014-2020 Provincie Limburg onder ‘Paragrafen open voor aanvragen’.

LEADER-subsidie in Friesland

Voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie in Noordoost-Friesland en Noordwest-Friesland kan LEADER-subsidie worden aangevraagd. De Lokale Actiegroep (LAG) Noordoost-Friesland en de LAG Noordwest-Friesland wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 juni 2021. Meer info staat op de website van de provincie Friesland en op de website van SNN.

Niet-productieve investeringen Water in Friesland

In Friesland kan subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen water voor doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) afkomstig uit de KRW-nota's of het Waterhuishoudingsplan. Denk aan het verbreden van te smalle hoofdwatergangen en het verbreden en/of natuurvriendelijk inrichten van KRW-hoofdwatergangen of KRW-boezemkanalen. Tot 15 juli 2021 kan de aanvraag worden ingediend. Meer info staat op de website van SNN.

POP3+

Het subsidieprogramma POP3+ draagt bij aan initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Het POP3 (2014-2020) gaat door als POP3+ (2021-2022). Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.