Openstellingen POP3+ en EHF

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Niet-productieve investeringen water in Limburg

In Limburg kan subsidie worden aangevraagd voor investeringen die zich richten op duurzaam waterbeheer en bijdragen aan de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) en klimaatdoelen. De aanvraag kan ingediend worden van 12 november 2021 t/m 24 december 2021. Meer info staat op de website van de Provincie Limburg onder ‘Paragrafen open voor aanvragen’.

LEADER in Noord-Holland

In Noord-Holland kan een subsidieaanvraag worden ingediend van 6 december 2021 t/m 10 februari 2022 binnen de maatregel LEADER. De projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en passen binnen een van de volgende thema's:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen.
  • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Meer info staat op de website van het LEADER-gebied Kop van Noord-Holland en Texel.

EHF-subsidieregelingen in Nederland

De landelijke subsidieregelingen ‘Groen-economisch herstel van de landbouw’ worden waarschijnlijk in december 2021 opengesteld. De regelingen worden gesubsidieerd vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). Het EHF is een Europees fonds dat is ingesteld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. Het EHF-geld (€ 52,4 miljoen) wordt toegevoegd aan het budget dat voor POP3+ beschikbaar is.
Meer weten over deze subsidies? Ga naar de website van RVO.

POP3+ in bullets

Het POP3+ draagt bij aan een veerkrachtig en vitaal platteland, waar een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector, biodiversiteit en leefbaarheid met elkaar in balans zijn.

  • POP3 gaat in 2021 en 2022 door als POP3+.
  • Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
  • Het POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.
  • Het POP3+ focust op de thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de uitvoering van het programma te vereenvoudigen door een beperking van het aantal regelingen, meer uniformiteit en het mogelijk gebruik van vereenvoudigde kostenopties.
  • Het EHF/Europees coronafonds streeft naar een duurzaam, veerkrachtig en digitaal herstel van de landbouw.