Nieuwsbrief Netwerk Platteland februari 2023

Beste netwerkpartner,

Op 1 januari is het herziene Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start gegaan op basis van het door Nederland opgesteld Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe plan beloont toekomstbestendig boeren. Het kent overkoepelende doelstellingen op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied waardoor meer maatschappelijke impact wordt gegenereerd. Het GLB-NSP betaalt zowel uit het Europese Landbouw Garantiefonds als het Europese Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling. Het NSP wordt op veel onderdelen gebiedsgericht vormgegeven, daarmee spelen gebiedsplannen en gebiedsorganisaties ook een belangrijke rol.

Met deze start is het Regiebureau POP overgegaan naar de Regieorganisatie GLB. Zoals de naam aangeeft ondersteunen we provincies, Rijk en Waterschappen over de breedte van het programma; in de programmering, bij monitoring en evaluatie en bij het onderhouden van een breed GLB netwerk. Tegelijk zijn we als organisatie ook nog in opbouw en zoeken we nog nieuwe collega’s om met ons deze nieuwe taken op te pakken. Zoals financiële professionals, (boeren)netwerkadviseurs en een programmacoördinator. Wil jij een baan met impact? Bekijk dan onze vacatures op Werken voor Nederland.

Verder lees je in deze nieuwsbrief over de startbijeenkomst NSP die heeft plaatsgevonden op 31 januari 2023 in Nijkerk.

Ook lees je over de Groenboeren Conferentie ‘Hoe dan wel?’ die 4 februari 2023 in Utrecht heeft plaatsgevonden.

Tot slot infomeren wij je op de laatste stand van zaken op het thema monitoring en evaluatie, de openstellingskalender en de openstellingen Q1 en Q2 van het GLB-NSP.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van de Regieorganisatie GLB

Vacatures Regieorganisatie GLB

Hoe zorgen we in Nederland voor een veerkrachtige en toekomstbestendige landbouw,  herstel van de natuur en een leefbaar platteland? Het programma Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van vijf miljard euro wil boeren en tuinders aanmoedigen om voedsel op een duurzame manier te verbouwen. Om dit programma te realiseren, is de Regieorganisatie GLB opgericht, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken.

Vacatures Regieorganisatie GLB

Henk Reinen achter balustrade van glas

Openstellingen NSP

Per 1 januari is het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB in een nieuwe fase terecht gekomen. De fase van daadwerkelijk programmeren en uitvoering. Centraal hierbij staat de zogenoemde openstellingskalender. Hierin wordt opgenomen wie wanneer welke regeling van het NSP openstelt waardoor agrariërs en organisaties subsidie kunnen aanvragen.

Openstellingen NSP

Strokenweiland met bomen op de achtergrond
Beeld: Rob Poelenjee

Startbijeenkomst NSP

Op 31 januari vond de startbijeenkomst NSP plaats van het nieuwe EU landbouwbeleid en het daarvoor door Nederland opgestelde Nationaal Strategisch Plan. Ruim 100 collega’s die meegeschreven hebben en die het programma gaan uitvoeren kwamen bij elkaar om te bespreken hoe we dit gaan doen en in welke verbanden we gaan samenwerken.

Startbijeenkomst NSP

Henk Reinen op podium met presentatie nieuwe logo's Regieorganisatie GLB

Monitoring en evaluatie GLB-NSP

De Europese Commissie wil met het programma Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) meer inzetten op het behalen van prestaties dan in het vorige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) het geval was. Waar het behalen van doelstellingen in POP3 vooral gekoppeld was aan de besteding van het budget, wordt er in het GLB-NSP gekeken naar output, resultaat en impact.

Monitoring en evaluatie GLB-NSP

schuur met links ervan twee landbouwvoertuigen