Openstellingen POP3+ in de schijnwerper

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Duurzaam investeren in innovatie en modernisering in Flevoland

In Flevoland kunnen agrarisch ondernemers een subsidieaanvraag indienen van 28 juni tot en met 17 september 2021 binnen de maatregel Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische bedrijven. Doel van deze regeling is om landbouwers te stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun agrarisch bedrijf, waarbij zij rekening houden met de omgeving, klimaat en biodiversiteit. Op die manier streeft Flevoland naar een duurzame agrarische sector in de toekomst. Meer info staat op de website van de Provincie Flevoland.

Provincie Noord-Holland stelt 4 POP3+ subsidieregelingen open

Meer info staat op de website van de Provincie Noord-Holland.

  • Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven

Er wordt subsidie verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland. Doel is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. Landbouwers kunnen aanvragen indienen van 5 juli tot en met 24 september 2021. 

  • Niet-productieve investeringen water

Doel van de investeringen is het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort en/of verzilting van grond- en/of oppervlaktewater (waterkwantiteit), en/of een verbeterde kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater. Landbouwers kunnen aanvragen indienen van 26 juli tot en met 29 oktober 2021. 

  • LEADER-projecten voor de Kop van Noord-Holland

Projecten in dit programma komen ten goede aan onder andere de economische ontwikkeling en werkgelegenheid op het platteland, innovaties op agrarische bedrijven en de leefomgeving van de agrarische sector. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 27 augustus 2021. Kijk ook op: LEADER Kop van Noord-Holland.

  • Samenwerking in het kader van Europese Innovatie

De regeling EIP-AGRI is bedoeld voor de uitvoering van projecten die passen bij de Voedselvisie 2020-2030. Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op innovatie en samenwerking. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 27 augustus 2021.

LEADER en Samenwerking voor innovaties in Utrecht

  • De regeling Samenwerking voor innovaties is interessant voor mensen met een idee voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw i.s.m. een aantal partners. Projectmatige samenwerkingsverbanden die een innovatie voor de landbouw verder willen brengen met als doel een beproefd en marktrijp prototype op te leveren, kunnen aanspraak maken op deze regeling. Tussen 5 juli en 24 september 2021 kan subsidie worden aangevraagd. Meer info is te vinden op de website van de Provincie Utrecht.
  • Voor projecten die stad en platteland verbinden, vernieuwend zijn en waarvoor draagvlak is, kun je wellicht in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit LEADER. Daarnaast moet het idee bijdragen aan een of meer van de doelen van het LEADER-gebied Utrecht-Oost (Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Vallei): Voedsel van dichtbij, Recreatie, Educatie, Duurzame energie en Sociale Innovatie. Meer info staat op de website LEADER Utrecht-Oost.

POP3+

Het subsidieprogramma POP3+ draagt bij aan initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Het POP3 (2014-2020) gaat door als POP3+ (2021-2022). Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.