Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn maatregelen opgenomen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en het klimaat.

Een belangrijke maatregel is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast zijn er investeringsregelingen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer is in 2016 de maatregel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) gestart. Doel is het verbeteren van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in agrarisch gebied.

ANLb richt zich onder meer op het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten, bijvoorbeeld door weidevogelbeheer.

Subsidie is mogelijk voor vier agrarische leefgebieden:

  • Open grasland
  • Open akkerland
  • Natte dooradering en droge dooradering
  • Agrarisch waterbeheer: de categorie water.

Agrarische collectieven

Er zijn 40 agrarische collectieven opgericht, die meer dan 9.500 boeren en andere grondeigenaren als leden hebben. De overheid heeft met de collectieven contracten met een looptijd van 6 jaar afgesloten om het ANLb uit te voeren. Binnen Europa is dit een unieke aanpak.

Ook zijn in 2019 7 GLB-pilots gestart waarin agrarisch collectieven in samenwerkingsverbanden nieuwe werkwijzen en methoden voor het toekomstige GLB uitproberen.

Investeringsregelingen

Het POP3-programma kent ook investeringsregelingen die zich richten zich op herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen, zoals het verbeteren van landschappen, het stimuleren van de biodiversiteit en het verbeteren van bodembeheer.