Openstellingen POP3+ en EHF voorjaar 2022

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

LEADER in Drenthe

In Drenthe kan een subsidieaanvraag worden ingediend van 14 februari t/m 21 maart 2022 binnen de maatregel LEADER. De projecten moeten bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe.

De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidwest-Drenthe wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot 100.000 euro per project voor programmalijn Tell It. Meer info staat op de website van SNN.

Schrijfgeld voor POP3-aanvraag in Limburg

Van 22 februari t/m 31 oktober 2022 kunnen landbouwers, kennisaanbieders en/of samenwerkingsverbanden die voldoen aan bepaalde voorwaarden 1500 euro subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een POP3-subsidieaanvraag. Dit geld is bedoeld voor de inhuur van een externe adviesdienst. Op deze manier faciliteert de Provincie Limburg het makkelijk toegankelijk maken van het aanvragen van een POP3-subsidie.

Dit voorjaar zijn er twee POP3-openstellingen waarvoor deze schrijfgeldsubsidie aangevraagd kan worden: voor projecten op het gebied van kennisoverdracht en voor samenwerkingsprojecten. Meer informatie staat op de website van de Provincie Limburg.

Kennisoverdracht in Noord-Brabant

Van 11 april t/m 30 mei 2022 kunnen subsidieaanvragen voor de POP3+ maatregel Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties ten behoeve van agrofood (Kennisoverdracht) worden ingediend. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze openstelling. Een samenvatting van de regeling staat in de vorm van een factsheet op de website van Stimulus.

De openstelling richt zich op de brede ontwikkeling van nieuwe kennis van agrarische ondernemers. De kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers draagt bij aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende kansen.

Korte ketens in Gelderland

In Gelderland kan van 4 april t/m 11 mei 2022 subsidie worden aangevraagd  voor een professionalisering van de korte voorzieningsketens.

In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal één tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, komt er subsidie beschikbaar. Meer informatie staat op de website van de Provincie Gelderland.

POP3+ in bullets

Het POP3+ draagt bij aan een veerkrachtig en vitaal platteland, waar een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector, biodiversiteit en leefbaarheid met elkaar in balans zijn.

  • POP3 gaat in 2021 en 2022 door als POP3+.
  • Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
  • Het POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.
  • Het POP3+ focust op de thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de uitvoering van het programma te vereenvoudigen door een beperking van het aantal regelingen, meer uniformiteit en het mogelijk gebruik van vereenvoudigde kostenopties.
  • Het EHF/Europees coronafonds streeft naar een duurzaam, veerkrachtig en digitaal herstel van de landbouw.