Openstellingen POP3+ zomer 2021

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Samenwerking voor innovatie (EIP) in Zeeland

In Zeeland kunnen samenwerkingsverbanden, waarbij minstens één agrarisch bedrijf betrokken is, subsidie aanvragen voor innovatieprojecten gericht op de transitie naar een duurzamere landbouw. Het gaat om activiteiten die kennis ‘praktijkrijp’ maken en een transitie naar een meer volhoudbare landbouw realiseren en/of de biodiversiteit in het agrarisch gebied bevorderen. De aanvraag kan ingediend worden van 28 juni t/m 1 oktober 2021. Voor meer info kun je terecht op de website van de Provincie Zeeland.

Biodiversiteit, natuur en landschap in Flevoland

In Flevoland kan een subsidieaanvraag worden ingediend van 7 juni tot en met 16 juli 2021 binnen de maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en hydrologische maatregelen PAS. Het doel van deze maatregel is om de biodiversiteit en de natuur in het NatuurNetwerk Flevoland te versterken. Meer info staat op de website van de Provincie Flevoland.

LEADER in Limburg

In Limburg kan men LEADER-subsidie aanvragen van 8 juni 2021 t/m 31 december 2022 via de website van Stimulus. LEADER wil bijdragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Kijk voor meer info op de website van de Provincie Limburg onder ‘Paragrafen open voor aanvraag’.

Waterkwaliteit en -kwantiteit in Utrecht

De POP3-regeling Niet-productieve investeringen water richt zich op de verbetering van de ecologische toestand van oppervlaktewater en op het op peil houden van de hoeveelheid water en het op orde houden van de watervoorziening. Hiermee wil de provincie Utrecht voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals deze zijn vastgelegd in het Bodem-, Water-, en Milieuplan 2016-2021. Geïnteresseerden kunnen subsidie aanvragen van 12 juli t/m 15 oktober 2021. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Utrecht.

POP3+

Het subsidieprogramma POP3+ draagt bij aan initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Het POP3 (2014-2020) gaat door als POP3+ (2021-2022). Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.

POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.