Openstellingen POP3+: samenwerkings- en investeringsregelingen

Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Het gaat om openstellingen die bij het Regiebureau POP gemeld zijn en waaraan de eigenaar van die openstellingen ook bekendheid heeft gegeven.

Samenwerking voor innovatie in de Veenkoloniën

In de Veenkoloniën kunnen samenwerkingsverbanden t/m 12 mei 2022 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een innovatieproject waarbij wordt samengewerkt om doelstellingen uit het Strategisch Landbouwplan Veenkoloniën 2020-2024 te behalen. Meer info staat op de website van SNN.

Samenwerking voor duurzame waardeketens in Utrecht en informatiebijeenkomst

Samenwerkingsverbanden in Utrecht kunnen van 25 april t/m 3 juni 2022 subsidie aanvragen voor het creëren van nieuwe concepten of de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan duurzaam geproduceerde landbouwproducten voor bewoners van de provincie Utrecht. Kijk voor meer info op de website van de Provincie Utrecht.

Op 21 april 2022 tussen 19:30 en 21:00 uur organiseert de Provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier

Niet-productieve investeringen water

In twee provincies kan subsidie worden aangevraagd om de waterkwaliteit en de waterberging te verbeteren:

  • In Overijssel kunnen landbouwers, natuur- en landschapsorganisaties, samenwerkingsverbanden en anderen van 1 april t/m 31 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen. Meer info staat op de website van de Provincie Overijssel.
  • In Utrecht kunnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 4 april t/m 13 mei 2022 subsidie aanvragen. Meer info staat op de website van de Provincie Utrecht.

Verbetering van de verkavelingsstructuur

  • In Noord-Holland kunnen landbouwers en anderen subsidie aanvragen van 19 april t/m 30 mei 2022 voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. Meer info staat op de website van de Provincie Noord-Holland.
  • In Drenthe kunnen landbouwers en anderen subsidie voor kavelruil aanvragen t/m 31 mei 2022. De subsidie is voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding en voor investeringen gericht op verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Meer info is te vinden op de website van SNN.

Fysieke investeringen in Friesland

Landbouwers in Friesland kunnen t/m 27 oktober 2022 subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf. Meer informatie is te vinden op de website van SNN.

POP3+ in bullets

Het POP3+ draagt bij aan een veerkrachtig en vitaal platteland, waar een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector, biodiversiteit en leefbaarheid met elkaar in balans zijn.

  • POP3 gaat in 2021 en 2022 door als POP3+.
  • Tijdens POP3+ bereiden we ons voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
  • Het POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen.
  • Het POP3+ focust op de thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de uitvoering van het programma te vereenvoudigen door een beperking van het aantal regelingen, meer uniformiteit en het mogelijk gebruik van vereenvoudigde kostenopties.
  • Het Economisch Herstelfonds (EHF) streeft naar een duurzaam, veerkrachtig en digitaal herstel van de landbouw.