Nieuwsbrief Netwerk Platteland april 2021

Beste netwerkpartner,

Een volle nieuwsbrief deze keer. Met berichten van personele en inhoudelijke aard. Zo lees je in deze april-editie dat directeur Ger de Peuter het Regiebureau POP per juli verlaat en over de formele start van POP3+ en een aantal interessante openstellingen.

Verder koppelen we je graag terug over de Leerreis Nutriëntenkringloop, waarin de eerste stappen zijn gezet, en het Netwerk Platteland dat in ontwikkeling is naar een GLB-netwerk.

En we leggen verbindingen tussen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en andere programma’s, bijvoorbeeld het programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Tot slot willen we je wijzen op het rapport ‘Advies kennisverspreiding Netwerk Platteland’, dat het advies- en onderzoeksbureau Delphy heeft gemaakt. Het geeft ons aanbevelingen over hoe kennis en leerervaringen uit POP3-projecten beter en breder ontsloten kunnen worden.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP
 

Openstellingen POP3+ in het zonnetje

POP3+ is formeel van start gegaan. Regelmatig publiceren het Rijk en de provincies nieuwe POP3+ openstellingen op hun websites. Over een aantal openstellingen lees je hier.

Openstellingen POP3+ in het zonnetje

drie mannen in het weiland met een boom op de achtergrond

Een groot voedselnetwerk van mensen met een missie

Vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vond dinsdag 13 april 2021 de kick-off plaats van het programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. Veel geïnteresseerden, waaronder het Regiebureau POP, namen deel aan de startwebinar. Ook voor POP3-projecten rond voedsel is het driejarige programma interessant.

Een groot voedselnetwerk van mensen met een missie

Man en vrouw voor toonbank in winkel met groente en fruit op de voorgrond

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop in de webinar op 11 maart en de drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we de balans op van alle informatie die is verzameld. Voor nu willen we alvast de eerste parels die de Leerreis heeft opgeleverd delen.

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Gras met vinger die naar koeienvlaai wijst

Ger de Peuter verlaat het Regiebureau POP

Per 1 juli a.s. stopt Ger de Peuter met zijn werkzaamheden als directeur van het Regiebureau POP. Vanaf die datum zal hij tot 1 april 2022 zijn ervaring en deskundigheid vanuit LNV inzetten en deeltijds optreden als adviseur. Rijk en provincies beraden zich over de opvolging.

Ger de Peuter verlaat het Regiebureau POP

Foto van Ger de Peuter

Adviesrapport over versterking kennisverspreiding POP3-projecten

In opdracht van het Regiebureau POP heeft het onderzoeks- en adviesbureau Delphy het rapport ‘Advies kennisverspreiding Netwerk Platteland’ gemaakt. In dit rapport staan aanbevelingen aan het Regiebureau POP over hoe kennis en leerervaringen uit POP3-projecten op een betere en bredere manier ontsloten kunnen worden. 

Adviesrapport over versterking kennisverspreiding POP3-projecten

Twee mensen in een weiland waarbij een van de twee een pol gras los trekt

Van Netwerk Platteland naar GLB-netwerk

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat van start in 2023 en brengt veel verandering. Het vergt een passend en breder netwerk om de GLB-doelstellingen te realiseren.

Van Netwerk Platteland naar GLB-netwerk

Foto met netwerkende mensen zittend op bankjes in een weiland met een paar koeien ernaast
Beeld: ©Eline van de Veen

In gesprek over realisatie van bodem- en wateropgaven

In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Veel van de DAW-projecten ontvangen een Europese bijdrage uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In het onlangs verschenen Jaarverslag 2020 van DAW kun je lezen welke stappen afgelopen jaar zijn gezet binnen het DAW-programma.

In gesprek over realisatie van bodem- en wateropgaven

Weiland met water sproeiend landbouwvoertuig

POP3+ kan formeel van start!

De Europese Commissie heeft op 12 april jl. het Nederlandse voorstel met aanpassingen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de verlengingsperiode 2021-2022 goedgekeurd. Dat betekent dat het POP3+ formeel van start gaat en dat het Rijk en de provincies nu officieel POP3+ subsidies kunnen verstrekken.

POP3+ kan formeel van start!

Sloot met grasrand en op de achtergrond koeien die een bruggetje oversteken

Rural Vison Week en RIAwards 2021

Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENRD, European Network for Rural Development) organiseerde van 22 t/m 26 maart de Rural Vision Week. Tijdens het online evenement werden ook de Rural Inspiration Awards 2021 uitgereikt. Het POP3-project ‘Boeren meten water’ stond op een shortlist van 20 Europese projecten en dong mee naar de prijs.

Rural Vison Week en RIAwards 2021

Logo RIAward 2021