Nieuwsbrief Netwerk Platteland december 2021

Beste netwerkpartner,

Deze december-editie van de nieuwsbrief is de laatste van het jaar. We wensen je fijne kerstdagen toe en een mooi en vruchtbaar nieuwjaar.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari. Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Comité van Toezicht over afronding POP3+

Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht (CvT) op 3 december 2021 is de stand van zaken van het POP3+ besproken. Andere agendapunten waren onder meer de toevoeging van de middelen uit het Economisch Herstelfonds (EHF) aan het POP3+ en het concept werkplan van het Regiebureau POP.

Comité van Toezicht over afronding POP3+

groot veld rode tulpen van bovenaf

Plan voor het nieuwe GLB in Nederland in concept gereed

Het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het NSP beschrijft de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode 2023 tot en met 2027. Eind december wordt een eerste versie ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.

Plan voor het nieuwe GLB in Nederland in concept gereed

Weiland

Digitaal themanummer ‘Precisielandbouw’ is uit!

Met veel genoegen presenteert het Regiebureau POP u het digitale themanummer Precisielandbouw! Deze special is de negende in de reeks en het vierde themanummer van 2021.

Digitaal themanummer ‘Precisielandbouw’ is uit!

man die een drone, boven weiland, bestuurt

Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’

Circa 70 mensen namen op 30 november 2021 deel aan het Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’. In het Kenniscafé werden onder meer twee POP3-projecten toegelicht. Het Kenniscafé werd georganiseerd door het Regiebureau POP samen met het TKI-bureau (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Agri & Food.

Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’

voorbeeld van druppelirrigatie in weiland

Deskundigen gezocht voor Focus Groups van EIP-Agri

Binnenkort starten weer 3 nieuwe Focus Groups in het kader van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri), waarvoor deelnemers worden gezocht. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw.

Deskundigen gezocht voor Focus Groups van EIP-Agri

blauw kisten gevuld met appels en peren

LEADER Utrecht Oost lanceert filmpjes van projecten

Het LEADER-gebied Utrecht Oost maakte video’s van twaalf projecten die bijdragen aan de leefbaarheid op het Utrechtse platteland en de dorpen. De korte filmpjes geven een goede impressie van wat de projecten bereikt hebben. Ook dienen zij als inspiratie voor degenen die een nieuw project willen initiëren.

LEADER Utrecht Oost lanceert filmpjes van projecten

man die vanaf de grond in een moestuin filmt

Farm to fork, Green deal en LTVRA vormen nieuwe focus Europees GLB-netwerk

Tijdens de 21e NRN-meeting op 18 november 2021 wisselden de deelnemers informatie en ervaringen uit over hun huidige activiteiten en over hun plannen voor het toekomstige netwerk rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Farm to fork, Green deal en LTVRA vormen nieuwe focus Europees GLB-netwerk

foto meneer op computerscherm

Samenwerking akkerbouw en veehouderij voor kringlooplandbouw

De samenwerking tussen akkerbouw- en veeteeltbedrijven, om kringlooplandbouw te verbeteren, is een actueel thema. Het wordt genoemd in de visie 'Waardevol en verbonden' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In diverse pilotprojecten wordt momenteel onderzoek gedaan naar de waarde van die samenwerking voor het sluiten van kringlopen.

Samenwerking akkerbouw en veehouderij voor kringlooplandbouw

portretfoto van Pieter de Wolf

Save the date: Netwerkconferentie POP3+ verplaatst naar 18 januari 2022

Dinsdag 18 januari 2022 is de nieuwe datum voor de Netwerkconferentie POP3+ die oorspronkelijk 23 november gehouden zou worden. Wil je die datum alvast in je agenda zetten? We bieden de conferentie op 18 januari geheel online aan via een interactief digitaal platform.

Save the date: Netwerkconferentie POP3+ verplaatst naar 18 januari 2022

Diverse foto's van mensen samengevoegd in collage